Sanction Search - Details


Type: Entity List: SDN
Last Name: RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK Program: UKRAINE-EO13685 17755
First Name: Nationality:
Title: Date of Birth:
Citizenship: Place of Birth:
Remarks:
Aliases: AKA: RNCB AKA: ROSSISKI NATSIONALNY KOMMERCHESKI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKA: RNKB OAO
Known addresses: Address: d. 9 korp. 5 ul.Krasnoproletarskaya Moscow 127030 Russia